Holy Shift

Djaloki’s trail through the fulfillment of the Ancient Prophecies.

Sona nan lotel DoubleTree

Posted by djaloki on April 9, 2008

Pandan m te nan gwo lotel DoubleTree, nan vil Omaha, Nebraska, mwen we yo gen yon sona pou kliyan yo. Se yon chanm yo chofe a blok pou fe ou sue, yon fason pou elimine toksin ki anndan san ou ak ko ou, epi yon fason pou detann ou, pou lache stres ki akimile anndan sistem ou. Se yon ansyen tradisyon Zanset Amerendyen nou yo te konn fe pou rezon spirityel, pou pirifikasyon, pwoteksyon ak tretman mistik. Yo te konn fe li nan No Ewop tou. Met sou sa, pou mwen se yon remed kont fredi k ap eseye kale m, men mwen pa vle kite l genyen. Monche, m deside m pral fe yon ti kout sona, pou m remete chale anndan mwel zo m ki t ap komanse fe fresko.

Le m paret sou pot sona a, m we gen moun anndan deja. Chanm nan yon ti jan piti. M pat vle al deranje moun yo. M deside ret tann yon ti moman pou m we si yo pa ta soti. M tou pwofite li pankat ki sou bo pot sona a, sou deyo. Le m di deyo a, se pa nan lari, se sou bo yon pisin fenmen, anndan lotel la. Pankat la ekri an wouj sou fon blan. Sa m li a yon ti jan fe ke m sote. Se avetisman pou tout danje sona a genyen ladan n. Yo di ou konsa:

Pa rete anndan sona a pou kont ou !

Pa kite timoun antre san paran yo pa akonpaye yo.

Pa rete anndan an pou plis pase 15 minit ! Genyen yon revey k ap sonnen apre 15 minit pou fe ou konnen.

Pa rete anndan an si ou komanse santi youn nan bagay sa yo :

– tet fe mal

– vetij

– anvi vomi

– vomisman

– nen k ap koule san

Le m li sa a, m komanse gen dout. Sanble se pa ti chale k ap toufe moun anndan an. M renmen chale se vre, men m pat vin nan peyi blan pou yo kwit mwen ! Se yon ti sona m bezwen pou fe m sonje plaj piblik Karyes pou yon ti moman. M pat vin ba yo kadav ko m pou yo fe chabon ave l… Le neg ki te anndan an soti ato, mwen komanse frikawout tout bon. Misye se yon gwo Meriken byen gra. Figi l te wouj kou yon tomat, telman l ap sue, ou gen enpresyon se anba yon gwo lapli li te ye anndan an, epi l ap soufle tankou si li te fek monte Mon Karate, aloske se chita l te chita pandan tout tan sa a…

Monche m kalkile, m kalkile, m kalkileeeeeeeeeee… Ale, pa ale ? Ale, pa ale ? M di tet mwen : “Si gwo Meriken an te siviv, m dwe kapab fe l tou !” Egal m deside m ap antre, men m tou pare pou m kouri soti kou m komanse santi san m ap bouyi anndan venn mwen. M retire rad sou mwen, sel yon bout pantalon m kenbe sou mwen. M ranmase kouraj mwen, m pran yon gwo respirasyon, epi m antre.

Premye bagay mwen santi, se fredi. M di tet mwen: “Atansyon ! Se ka yon pyej. Petet se chale a ki si telman fo, sevo m gen tan varye, li pran chale a pou fredi !” M gade ko m, m fwote men m, mwen manyen djwed mwen yo pou we si yo pa gen tan fonn. M we tout bagay anplas, epi m kontinye santi ti fredi toujou. M sonje nan kou fizik mwen te aprann van cho monte, van fret desann. M di tet mwen: “Siman se paske mwen ate, mwen pa nan kouran cho a. Se pou m monte sou dezyem ban ki pi anle a pou m ka pran chale a. Kidonk mwen monte sou ban anle a, m chita, m ap tann chale a. M chita, m chita, m chita, m chita… M poko janm pran ankenn chale. Le m voye je m gade, m we gen yon temomet anndan sona a. M gade tanperati a, li di 34 Degre Selsiyis (egal 93 Farenayit). Sa poko chale pou mwen ditou ! Lari Nouyok Siti konn pi cho pase sa, ale we pou Potoprens oswa Dakar !… Se nan sona m vini, se pa yon vyann mwen te retire nan frize vin mete deyo pou glas li ka fonn. Bouton temosta ki kontwole tanperati a sou deyo. M soti, m al gade li. M we li sou 8. M vire l sou 10, ki se maksimom li ka rive. Men fo m di ou, m komanse move. M santi non selman pankat la te twonpe m, men m preske regret mwen te mete nan tet mwen sona se yon gwo zafe.

M antre anndan anko, m al chita anle a, m ap suiv temomet la, epi kounye la a m ap tann vre chale a. Temomet la fe yon ti monte jis 40 Degre Selsiyis (104 Farenayit), epi l ret kanpe la ! M preske pa menm santi diferans la sou po m. Se le sa a revey la sonnen. M retounen mete l pou yon lot 15 minit anko. Aaa, bobin ! Revey la sonnen anko. M rebalanse l pou 15 minit anko. Monche, jis kounye la a, pandan m ap pale ave ou, m pa janm santi pyes chale menm menm menm menm menm. Kanta pou sue a, ou met bliye sa ! Se nan chanm mwen m oblije remonte al pran yon beny dlo cho, byen move.

Pa janm pale m de sona nan lotel DoubleTree anko!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: