Holy Shift

Djaloki’s trail through the fulfillment of the Ancient Prophecies.

Archive for September, 2008

MANIFÈS VODOU 21

Posted by djaloki on September 15, 2008

Potoprens, Ayiti ~ Jiyè 2008

 

Vodou 21 se Vodou 21nyèm syèk

 

Limanite rive nan tan pwofesi lontan yo te anonse.

 

Entansifikasyon katastwòf, ni nan lanati, ni nan sosyete moun, ap kreye kondisyon kawo jeneral ki pa kanmarad ak sa moun konn abitye wè epi kenbe anba kontwòl.

Obsèvasyon syantifik onèt konfime sa.

Pwogram sofistike nan gwo konpitè dènye modèl fè pwojeksyon plis kawo toujou nan lane k ap vini yo.

 

An menm tan, plizanplis moun ap viv yon revèy anndan konsyans yo.

Yo pa satisfè ak sistèm panse konvansyonèl dominan yo ki chita sou materyalis, enterè pèsonèl, laperèz, ak awogans moun sou lanati ak sou lòt moun.

Yo vle viv nan respè ak amoni, ni ak tèt yo, ni ak lòt moun, ni ak lanati, ni ak fòs envizib yo.

Yo toupatou, men yo santi yo izole, yo santi yo pa alèz nan monn modèn nan, yo gen enpresyon tout bagay tèt anba; genyen ki rive panse petèt se yo menm ki tèt anba, petèt yo fou…

Yo gen yon gwo bezwen referans spirityèl, men sistèm relijyon tradisyonèl yo pa reponn konplètman ak swaf spirityèl yo, kit se Krisyanis, Vodou (jan anpil moun pratike l jodi a), Islam, Boudis, Jidayis, Chamanis ou lòt.

Yo bezwen yon sistèm ki ta anbrase tout relijyon sa yo, plis konesans syantifik avanse ki disponib, plis ansyen sajès lontan yo, pandan li ta toujou valorize eksperyans endividyèl chak moun.

 

An menm tan toujou, Lespri yo ap viv chanjman pa yo tou.

Fòs envizib yo ap reoganize tèt yo pou yon nouvo tan.

Gen sa k te lwen k ap retounen.

Gen sa k te pre ki prale.

Gen sa k ap gradue.

Gen sa k ap double.

Gen sa k ap leve.

Gen sa yo voye al repoze oubyen geri.

Gen sa yo voye vin travay.

Gen sa k ap tann lè yo toujou…

Lespri yo di sa.

Moun ki gen je konfime sa.

 

Vodou 21, se yon sistèm natirèl konesans ak sajès ki tradui sistèm tradisyon inivèsèl ansyen ansyen yo nan kondisyon, kilti ak langaj 21nyèm syèk la.

Vodou 21 pa sèl non sistèm sa a genyen.

Vodou 21, se yon non ki fasil pou konprann pou moun ki konn Vodou deja, men li ka rele lòt jan pou moun ki gen lòt referans ou preferans kiltirèl.

Pou moun ki chwazi itilize non Vodou 21 pou sistèm sa a, se Vodou Ayisyen tradisyonèl ki sèvi yo langaj ak pèspektiv pou konprann ni e pou esplike li, men lòt moun kapab konprann menm sistèm sa a e esplike li nan nenpòt lòt langaj ak pèspektiv.

Vodou 21 ka adapte ak nenpòt kilti, nenpòt relijyon, nenpòt sosyete nan 21nyèm syèk la.

Vodou 21 pa yon relijyon, li pa gen doktrin, li pa gen òganizasyon iyerachik, li pa chache konvèti pèsonn, li pa pou okenn moun, ni okenn gwoup moun, men li aksesib a tout moun ki santi l anndan konsyans yo, kèlkanswa relijyon yo, nasyonalite yo, kilti yo, lang yo, nivo edikasyon yo, oubyen sitiyasyon sosyo-ekonomik yo.

Vodou 21 chita sou ekpsperyans enteryè ak eksteryè, nan nivo endividyèl e kolektif.

Sèl “Liv Sakre” Vodou 21, se linivè ak tout sa k ladan n, ni vizib ni envizib.

Vodou 21, se maryaj nouvo konsyans moun ak nouvo dispozisyon Lespri nan 21nyèm syèk la.

Vodou 21 poko fin devwale nèt, l ap pwogrese ansanm ak devlopman nouvo konsyans kolektif 21nyèm syèk la.

Vodou 21, se youn nan manifestasyon reyalizasyon pwofesi lontan yo.

 

Vodou 21 se Vodou 21 Nanchon

 

Selon tradisyon oral la, se 21 Nanchon Zansèt ki te kreye Vodou Ayisyen.

21 Nanchon sa yo poko fin amonize youn ak lòt.

Vodou 21, se amonizasyon 21 Nanchon.

Lè Lespri 21 Nanchon Zansèt yo amonize, tèt moun ap amonize tou.

Vodou 21, se amonizasyon tèt moun.

Lè tèt moun ap amonize, kè moun ap amonize tou.

Vodou 21, se amonizasyon kè moun.

 

Vodou 21 se Vodou 21 Jenerasyon

 

Zansèt Amerendyen lontan nou yo te konn onore 7 jenerasyon pititpitit yo.

Depi yo t ap pran yon desizyon enpòtan ki t ap afekte anviwonman yo, yo te toujou sonje 7 jenerasyon desandan yo ki ta pral vini pi ta.

Akòz kontraksyon tan ak espas nan epòk akselerasyon chanjman konsyans n ap viv la, 7 jenerasyon nan tan lontan koresponn ak 21 jenerasyon nan tan kounye a.

Si nou pran 30 lane pou yon jenerasyon, 7 jenerasyon se 210zan.

Si nou pran antre 21nyèm syèk la, ki se lane 2000, kòm referans, lè nou retounen 210zan ann aryè, n ap rive nan tan lakoloni, kote ansyen sajès yo te anba baboukèt.

Men si nou remonte 21 jenerasyon (630 lane apeprè), n ap rive nan lane 1300 yo, kote Zansèt nou yo t ap viv lib toujou.

Vodou 21 ap pèmèt nou onore e repran kontak ak sajès Zansèt nou yo depi 21 jenerasyon.

Vodou 21 ap pèmèt nou onore e geri jenerasyon kounye a ki se premye jenerasyon 21nyèm syèk la.

Vodou 21 ap pèmèt nou prepare e onore 21 jenerasyon pititpitit nou yo.

 

Vodou 21 se Vodou 21 rekòt kafe

 

Pou Pèp Dogon, ann Afrik, moun travèse yon etap aprantisaj ak evolisyon nan lavi yo chak 21 lane.

Premye 21 lane, se epòk timoun.

Kidonk, se lè yon moun rive genyen 21 lane (lakay nou nou di 21 rekòt kafe), yo pa konsidere l kòm timoun ankò.

Men li poko granmoun non plis, li jèn toujou.

Se apre 2 lòt seri 21 lane, egal a 63zan, yon moun kapab di li se yon granmoun nan sosyete Dogon.

Vodou 21, se yon Vodou ki pa timoun ankò, men ki jèn toujou.

Vodou 21, se yon Vodou 21 rekòt kafe.

 

Vodou 21 gen Vodou 1 ladan n

 

Youn nan pi gwo ansèyman konesans inivèsèl lontan yo, se lwa inite.

Lwa sa a di linivè soti nan yon sèl enèji.

Rasin Laten mo linivè, “univers” an Franse, se “unus” ki vle di youn (1).

Lwa sa a senbolize ak chif 1.

Tout bagay ki egziste soti nan 1; tout bagay ap retounen nan 1, nan yon lòt nivo konsyans.

Vodou 21 gen Vodou 1 ladan n.

 

Vodou 21 gen Vodou 2 ladan n

 

Yon lòt gwo ansèyman konesans inivèsèl lontan, se lwa diyalite/polarite ak kreyasyon nan dimansyon n ap viv.

Lwa sa a di premye manifestasyon kreyasyon se lè 1 bay 2.

2 se Manman ak Papa ki bay enfinite bagay ki egziste.

Ansèyman sa a sovgade nan sistèm Yin-Yang, cho-frèt, dous-anmè, maskilen-feminen, pozitif-negatif, vizib-envizib, makwokòs-mikwokòs, goch-dwat, elatriye…

Lwa sa a senbolize ak chif 2.

Vodou 21 gen Vodou 2 ladan n.

 

Vodou 21 gen Vodou 3 ladan n

 

2+1=3

Nan 3 pwent triyang mistik la, yon pwent se pou Papa a (Granmèt la, Lespri), yon lòt pwent se pou Manman an (Latè, lamatyè), dènye pwent lan se pou Pitit la (Moun, Enkanasyon Lespri nan lamatyè).

Chif 3 reprezante esans orijin moun, ki vizib ak envizib alafwa.

Vodou Ayisyen se youn nan tradisyon sou latè ki kenbe konesans chif 3 a.

Se kilti Ayisyen ki gadò li.

Pèp Ayisyen genyen 3 gran branch Zansèt prensipal:

Zansèt Afriken, Zansèt Amerendyen ak Zansèt Ewopeyen.

Egal chif 3 vle di Zansèt tou, pou Ayisyen ak plizyè lòt pèp tou.

Met sou sa: 21nyèm syèk se pòtay 3zyèm milenè.

Vodou 21, se Vodou pòtay 3zyèm milenè.

Vodou 21, se Vodou 3 branch Zansèt.

Vodou 21, se Vodou 3 pwent triyang mistik la.

Vodou 21 gen Vodou 3 ladan n.

 

Vodou 21 gen Vodou 4 ladan n

 

4+3=7 (ref. Vodou 3 ak Vodou 7)

4×3=12 (ref. Vodou 3 ak 12 kòm Marasa 21)

Tradisyon Amerendyen kenbe konesans chif 4 la

(4 direksyon kadinal, 4 eleman [tè, dlo, lè, dife], 4 sezon, 4 kadran Wou Medsin nan, elt…)

Yon pati nan konesans sa a prezève nan Vodou Ayisyen tradisyonèl (4 fasad).

Nan Vodou 21, konesans Amerendyen retabli o maksimòm posib.

Vodou 21 gen Vodou 4 ladan n.

 

Vodou 21 gen Vodou 7 ladan n

 

7×3=21

4+3=7

 

Tradisyon Oksidantal Jideyo-Kretyen kenbe konesans chif 7 la

(7 jou kreyasyon nan liv Jenèz Labib la, 7 peche kapito, 7 zanj ak 7 so nan liv Apokalips, 7 nòt mizik, 7 koulè lakansyèl, 7 Mèvèy lemonn, elt…)

Vodou 21 reyentegre konesans oksidantal tradisyonèl anndan l.

Vodou 21 gen Vodou 7 ladan n.

 

Vodou 21 gen Vodou 10 ladan n

 

Baz teknoloji 21nyèm syèk se sistèm dijital binè.

Sistèm dijital binè se yon langaj matematik ki eksprime tout bagay ak chif 1 ak 0 sèlman.

Nan 21nyèm syèk, malgre pi fò machin fonksyone nan sistèm dijital binè, yo tradui enfòmasyon yo nan sistèm baz 10 ki itilize tout 10 chif (0 a 9) pou moun kapab konprann.

Vodou 21 anbrase teknoloji ni a baz binè, ki sèvi ak chif 1 ak 0, ni a baz 10.

Vodou 21 gen Vodou 10 ladan n.

 

Vodou 21 gen Vodou 12 ladan n

 

3×4+12

10+2=12

 

12 se imaj simetrik 21.

Se yon miwa ki separe yo.

Nan langaj Vodou, 12 se Marasa 21.

Vodou 21 gen Vodou 12 ladan n.

 

Vodou 21 se yon sistèm konesans ak sajès entegral endividyèl e kolektif

 

 

Posted in Djalòki's writings, Kreyòl | Leave a Comment »